assessorament fiscal

PLANIFICACIÓ FISCAL

Estudi de les repercusions fiscals en la operativa de la seva empresa i elaboració de propostes de millora.

SERVEI DE CONSULTES FISCALS

Estem a la seva disposició per tal de resoldre tots els seus dubtes.

LIQUIDACIÓ D'IMPOSTOS

Declaració de retencions I.R.P.F. (nòmines, lloguers, professionals,...)

Declaració I.V.A Impost de Societats i Pagaments fraccionats

Declaracions intracomunitàries i Intrastat

Impost de la Renda i el Patrimoni

Impost de Successions i Donacions

Resums anuals i Declaracions informatives

Mòduls. Règim d'Estimació Directa Simplificada

PRESENTACIÓ DE LLIBRES I COMPTES ANUALS

Llibre de registre de Vendes i Ingresos

Llibre de Compres i Despeses

Llibre de Factures Emeses

Llibre de Factures Rebudes

Elaboració de Comptes Anuals (Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys, Memòria,..)

Presentació de documentació al Registre Mercantil

REPRESENTACIÓ

Assistència, representació i defensa davant les Administracions Tributàries per Requeriments o Inspeccions. Preparació, revisió, presentació i seguiment dels escrits presentats mantenint el client informat en tot moment.

 

×